Share LinkedIn Facebook Twitter

Tuân thủ Pháp luật

Kinh nghiệm luật sư doanh nghiệp của các luật sư Lexcomm là một thế mạnh đảm bảo cho những tư vấn phù hợp với yêu cầu của khách hàng để bảo đảm tính tuân thủ trong môi trường pháp lý có nhiều thay đổi tại Việt Nam.

Thế mạnh của chúng tôi là có thể xác định được các yêu cầu nội bộ về quy định và các rủi ro gắn liền với các quy định đó cũng như có thể tư vấn các giải pháp thực tế để giải quyết những vấn đề đó dựa trên thông lệ thị trường tốt nhất.

Cùng với hệ luật kiến vững trãi và nhạy cảm kinh doanh, các chuyên gia của chúng tôi đưa ra các giải pháp tối ưu đảm bảo mục tiêu kinh doanh mà vẫn thi hành đúng theo các quy định của luật pháp quốc tế và nước sở tại.

Các lĩnh vực tư vấn của chúng tôi:

  • dịch vụ tài chính
  • năng lượng và cơ sở hạ tầng
  • môi trường và quy hoạch
  • đầu tư nước ngoài
  • phát hành cổ phiếu lần đầu và niêm yết trên sàn chứng khoán
  • tái cấu trúc và tư nhân hóa
  • thuế quan
  • viễn thông và truyền thông
  • thương mại quốc tế